Hem Om oss Värdegrund

Vår värdegrund
styr allt vi gör

Vår värdegrund fungerar som riktlinjer i verksamheten, för personalens förhållningssätt gentemot den enskilde samt inspirerar till utveckling av kvalitetsledningsarbetet. Den synliggörs, förtydligas och är föremål för interna revisioner. Forenede Cares värdegrund utgår ifrån den nationella värdegrunden.

Värdegrund

Vi har värdegrundsledare i alla våra verksamheter som implementerar Forenede Cares värdegrundskoncept på respektive verksamhet och arbetar aktivt med värdegrundsfrågorna tillsammans med värdegrundsteamet.
Vi har uppföljning av värdegrunden via våra kundenkäter en gång per år som redovisas på boende- och närstående möte och i personalgruppen samt vid ledningens genomgång. Vi erbjuder individuell värdegrundsplan till den enskilde och den närstående i samband med inflyttning.
Vi vill locka fram livsglädjen så att livet känns meningsfullt. Detta gör vi genom att utbilda och stimulera vår personal till att ha ett gemensamt synsätt på vården och servicen.

Värdegrunden innehåller sju värdeord:
– Självbestämmande
– Trygghet
– Meningsfullhet och sammanhang
– Respekt för privatliv och integritet
– Individanpassning och delaktighet
– Gott bemötande
– Insatser av god kvalitet

Värdeord

Våra värdeord definierar vår företagskultur, det vi tror på och tycker är viktigt. Värdeorden fungerar som ledstjärnor i vardagen.

Värdeorden ska leva i allt vi gör och vara en naturlig del i vårt dagliga arbete och de beslut vi ställs inför. Ansvar, engagemang och omtanke kan betyda olika saker för alla. Vad värdeorden innebär för oss och hur vi kan arbeta med dessa beskrivs genom följande meningar:

Ansvar – Vi gör det vi lovar.

Engagemang – Vi ser möjligheter.

Omtanke – Våra handlingar skapar trygghet.

Vi vill göra skillnad för människor, för framtiden och för samhället.

Vår vision