Hem Om oss Vårt kvalitetsarbete

Vi arbetar ständigt med kvalitetsutveckling

Inom vården kan man bara lägga kvalitetsribban
på högsta nivå. Vi arbetar ju med människor. Upplevelsen av kvalitet kan vara väldigt olika beroende på vem man frågar. Forenede Care använder sig av Socialstyrelsens brukarundersökning, ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen?”, kundnöjdhetsmätning, synpunkter och klagomål samt Lex Sarah och Lex Maria.

Kvalitetspolicy

Forenede Cares inriktning är att bedriva vård- och omsorg i så hemlik miljö som möjligt och att skapa en trygg och trivsam atmosfär med serviceinriktade medarbetare. Forenede Care AB lägger speciell vikt vid kompetenta, hälso- sjukvårds- och omvårdnadsutbildad medarbetare, näringsriktig kost samt en kontinuerlig kvalitetsutveckling.
Bemötande och attityder är av största vikt. Medarbetarna behandlar kunden vänligt, med omtanke och respekt samt värnar om integriteten. Vård- och servicearbetet är inriktat på den enskilde, dennes behov och önskemål samt resulterar i nöjda kunder, närstående och uppdragsgivare.
Vi skapar förutsättningar för den enskilde ska bli mer aktiv, få möjlighet till gemenskap och en meningsfull vardag.

Miljöpolicy

Företaget arbetar för att öka miljömedvetenheten hos medarbetarna och minska företagets miljöpåverkan genom ett aktivt miljöarbete och utbildning av medarbetare och miljöombud. Miljöarbetet angår alla. Det bygger på samarbete mellan ledning, personal, kunder, leverantörer och övriga intressenter.
Företaget strävar efter att minska sin miljöpåverkan främst inom områdena transport, avfallshantering, städ och tvätt samt energiförbrukning och vi arbetar ständigt med ett förbättringsarbete inom miljöområdet.
Vi prioriterar miljöcertifierade, närliggande leverantörer och kravmärkta produkter, samt arbetar aktivt för ett ekologiskt samhälle. Vid val mellan flera produkter och alternativ skall miljöpåverkan tas med i beaktande.
I vår bedömning av vår miljöpåverkan beaktar vi hela livscykelperspektivet, t.ex. av fordon.
Vi bevakar och följer tillämplig lagstiftning och andra intressentkrav.

Arbetsmiljöpolicy

Företagets målsättning är att medarbetarna mår bra på sina arbetsplatser. Detta uppnår vi genom ett aktivt arbetsmiljöarbete inom hela företaget.
Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar i arbetsmiljön genom bland annat riskbedömningar i arbetsmiljön, upprätta handlingsplaner för det som inte går att åtgärda skyndsamt, utbilda i riskerna samt handledning. Medarbetarna ges möjlighet till att påverka arbetsmiljöarbetet genom samverkan och deltagande i det löpande arbetet och deltagande i arbetsmiljögrupper. Arbetsmiljögrupper finns på alla verksamheter och inkluderar skyddskommittés frågor. Grupperna består av såväl ledning som representanter för arbetstagarna. Som medarbetare har man en skyldighet att medverka i arbetsmiljöarbetet.
Vi arbetar enligt åtgärdstrappan: eliminera risken, byta ut, ersätta, tekniska förbättringar, instruktioner/utbildningar och skyddsutrustning. Vid förändringar av arbete, lokaler eller organisation så skall riskbedömningar göras i ett tidigt skede.
Av största vikt för arbetsmiljön är att vi främjar ett arbetsklimat som präglas av omtanke, vänlighet och service. Medarbetare skall kunna påverka arbetet, säga sin mening, larma om oegentligheter eller missförhållanden och inte drabbas av repressalier för det.

Synpunktsformulär

På Forenede Care strävar vi alltid efter att ge den bästa möjliga omvårdnaden. Vi är därför angelägna om att få kännedom om brister, eller om du upplever att något inte fungerat bra, så fort som möjligt.
Din första och naturliga åtgärd är att samtala med din kontaktperson, ansvarig sjuksköterska eller verksamhetschefen. Du kan även använda de blanketter som finns i verksamheten eller fylla i formuläret här.

Vill du vara anonym går det bra även om det är bättre om du lämnar ditt namn och kontaktuppgifter för eventuella kompletterande upplysningar och återkoppling.

Verksamhetschefen på respektive enhet är ansvarig för att en utredning görs med anledning av inkomna synpunkter och att återkoppling sker.

Du kan använda nedanstående formulär för att lämna synpunkter.
All information du lämnar omfattas av sekretess och kommer endast att bli behandlad av behörig personal.